Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov


 1. Základné ustanovenia

 2. Prevádzkovateľ osobných údajov podľa článku 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ": "GDPR") je Rena.pl Łukasz Zając , IČO: 570336632, DIČ: PL7661587922, ďalej len "prevádzkovateľ").
  2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  adresa: Rynek 17 62-100 Wągrowiec, PL
  email: info@dekodum.sk
  telefón: +421 (0) 952 026 883
  3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
  4. Prevádzkovateľ nevymenoval/nevymenoval zodpovednú osobu. Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú:

 3. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 4. Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré Správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
  2. Prevádzkovateľ spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III.
Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov


 1. Právnym základom spracúvania osobných údajov je
  • plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 bod. b) GDPR,
  • oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 bod. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 bod. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nebola vykonaná objednávka na tovar alebo služby.
  2. Účelom spracúvania osobných údajov je
  • spracovanie vašej objednávky a uplatnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávke sú potrebné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vykonanie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo plniť správcom,
  • zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie iných marketingových aktivít.
  3. Na strane prevádzkovateľa neexistuje/neexistuje automatické individuálne rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. Na takéto spracovanie ste udelili svoj výslovný súhlas.

 2. Doba uchovávania údajov

 3. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú na uplatnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, a to najviac na 15 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Správca osobné údaje vymaže.

 4. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 5. Príjemcami osobných údajov sú osoby
  • podieľa sa na dodávke tovaru/služieb/uskutočňovaní platieb na základe zmluvy,
  • poskytovanie prevádzkových služieb e-shopu a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
  • poskytovanie marketingových služieb.
  2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle prenášať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb/cloudových služieb.

 6. Vaše práva

 7. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • právo na prístup k vašim osobným údajom podľa čl. 15 gdpr,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR alebo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedeného v článku III týchto obchodných podmienok.
  2. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.
Zásady ochrany osobných údajov


 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
  2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä ...
  3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia


 1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že s nimi súhlasíte v celom rozsahu.
  2. S týmito zmluvnými podmienkami súhlasíte zaškrtnutím svojho súhlasu prostredníctvom online formulára. Kontrolou svojho súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich prijímate v celom rozsahu.
  3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Nová verzia Podmienok ochrany osobných údajov bude zverejnená na jej webovej stránke a zároveň Vám zašle novú verziu týchto Obchodných podmienok vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli Prevádzkovateľovi.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 31.10.2020.