Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. Základné ustanovenia
 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vydávajú podľa zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

Rena.pl Łukasz Zając

Rynek 17

62-100 Wągrowiec

Polsko


IČ: 570336632
DIČ: PL7661587922

Kontaktné údaje:
email:
 info@dekodum.sk
telefón: +421 (0) 952 026 883
www: www.dekodum.sk

(ďalej len „predávajúci“)

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom webové rozhranie umiestnené na webovej stránke dostupné na www.dekodum.sk (ďalej len „internetový obchod“)
  3. Podmienkya podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia výnimiek v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
  4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v českom jazyku.
 1. Informácie o tovare a cenách
 2. Informácie o tovare vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov a jeho hlavných charakteristík sú uvedené pre jednotlivé tovary v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov na vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemožno vrátiť obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú platné počas obdobia, počas ktorého sú zobrazené v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje vyjednávanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
  2. Všetka prezentácia tovaru umiestneného v katalógu internetového obchodu má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.
  3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode sú platné len v prípadoch, keď je tovar dodávaný v rámci územia Českej republiky.
  4. Akékoľvek zľavy s kúpnou cenou tovaru nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) znáša sám kupujúci. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
  2. Kupujúci robí objednávku tovaru nasledujúcimi spôsobmi
  • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak ste sa predtým zaregistrovali v internetovom obchode,
  • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
  3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a dodanie.
  4. Pred odoslaním objednávky je kupujúci oprávnený skontrolovať a zmeniť údaje vložené do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Podrobnosti uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.
  5. Ihneď po prijatí objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim pri objednávke. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. K potvrdeniu sú priložené aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva sa uzatvára až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na e-mailovú adresu kupujúceho.
  6. V prípade, že predávajúci nemôže splniť niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke, kupujúci zašle na svoju e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa uzatvára v takom prípade potvrdením prijatia tejto ponuky kupujúcim predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach.
  7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže objednávku zrušiť až do doručenia oznámenia o prijatí objednávky predávajúcim kupujúcemu. Kupujúci môže zrušiť objednávku iba emailom na emailovú adresu predávajúceho  uvedenú v záložke kontakt na svojich stránkach.
  8. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe zo strany predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo počas procesu objednávania, predávajúci nie je povinný tovar dodať kupujúcemu, aj keď kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky podľa týchto Podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu zmenenú ponuku na jeho emailovú adresu. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a v takom prípade je kúpna zmluva uzatvorená potvrdením prijatia kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.
 1. Zákaznícky účet
 2. Na základe registrácie kupujúceho uskutočneného v internetovom obchode má kupujúci prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonať objednanie tovaru. Kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie.
  2. Priregistrácii na zákaznícky účet a objednaní tovaru je kupujúci povinný správne a pravdivo poskytnúť všetky údaje. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v Užívateľskom účte pri akejkoľvek zmene. Údaje uvedené kupujúcim na zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
  3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k jeho zákazníckemu účtu. Predávajúci nezodpovedá za zneužitie Zákazníckeho účtu tretími stranami.
  4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať Zákaznícky účet.
  5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj užívateľský účet dlhšie, alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
  6. Kupujúci berie na vedomie, že Používateľský účet nemusí byť k dispozícii nepretržite, najmä pokiaľ ide o potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, alebo potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.
 3. Platobné podmienky a dodanie tovaru
 4. Cena tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
  • bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho č. SK7002000000004600829355, vedený VÚB bankou,
  • bezhotovostná kreditná karta cez Payu/PayPal platobnú bránu
  • bezhotovostný prevod na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány
  • dobierka počas prevodu tovaru,
  2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Pokiaľ nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak, rozumie sa aj kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru.
  3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
  4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány sa kupujúci riadi pokynmi príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
  5. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
  6. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho zálohu, ak celková hodnota nákupu presiahne 300 EUR alebo je tovar vyrobený presne na mieru zákazníka. Po zaplatení tejto zálohy bude objednávka považovaná za záväznú a tovar bude zhotovený za vás. Budete požiadaní o zaplatenie zálohy e-mailom alebo telefonicky.
  7. Podľa zákona o registrácii predaja je predávajúci povinný vydať kupujúcemu potvrdenie. Zároveň je povinný zaregistrovať prijatý príjem u správcu dane online, v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín
  8. Tovar je dodávaný kupujúcemu:
  • na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke
  • prostredníctvom výdajného miesta na dispenzárnu adresu určenú kupujúcim,
  • osobný odber v priestoroch predávajúceho
  9. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva pri objednávaní tovaru.
  10. Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že druh dopravy je zmluvne uzatvorený na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a akékoľvek dodatočné náklady spojené s týmto druhom dopravy.
  11. Ak je predávajúci na základe kúpnej zmluvy povinný tovar dodať na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný tovar prevziať pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov kupujúceho potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  12. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád okamžite oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia porušenia balenia svedčiaceho o neoprávnenom vstupe do zásielky kupujúci nemusí prevziať zásielku od odosielateľa.
  13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad — faktúru. Daňový doklad je zaslaný na e-mailovú adresu kupujúceho.
  14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na dodanie tovaru, ale najprv prevzatím tovaru. Zodpovednosť za nehodu zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru alebo keď mal kupujúci povinnosť prevziať tovar, ale v rozpore s nákupom zmluvou tak neurobil.
 5. Odstúpenie
 6. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
  2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní
  • odo dňa prevzatia tovaru
  • odo dňa prijatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodania
  • odo dňa prijatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelné opakované dodanie tovaru.
  3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
  • poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci informoval kupujúceho pred uzavretím zmluvy, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy,
  • o dodaní tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od variácií finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ktoré sa môžu vyskytnúť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo jeho osoby,
  • dodanie tovaru podliehajúceho skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
  • dodanie tovaru v zapečatenom obale, ktorý kupujúci vytiahol z obalu a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť,
  • doručovanie novín, periodík alebo časopisov,
  • dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy, oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluva,
  • v ostatných prípadoch uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka.
  4. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci predložiť vyhlásenie o odstúpení od zmluvy v lehote na odstúpenie od zmluvy
  5. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytnutý predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mail alebo dodaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto Obchodných podmienkach. Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu prijatie formulára.
  6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný tovar vrátiť predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša kupujúci, a to aj v prípade, keď tovar nie je možné vrátiť z dôvodu svojej povahy obvyklou poštovou cestou.
  7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci mu vráti bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky finančné prostriedky vrátane nákladov na doručenie, ktoré od neho prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti prijaté finančné prostriedky kupujúcemu iným spôsobom len vtedy, ak kupujúci súhlasí a ak mu nevzniknú dodatočné náklady.
  8. Ak si kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru ponúkaného predávajúcim, predávajúci uhradí náklady na dodanie tovaru kupujúcemu vo výške zodpovedajúcej najlacnejšej ponúkanej metóde dodania tovaru.
  9. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar bol predávajúcemu odoslaný.
  10. Tovar musí kupujúci vrátiť predávajúcemu nepoškodený, nenosený a nekontaminovaný a ak je to možné, v pôvodnom obale. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na náhradu škody voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu predaja zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru ukončil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky finančné prostriedky vrátane nákladov na doručenie, ktoré mu boli doručené na základe zmluvy, rovnakým spôsobom alebo spôsobom určeným kupujúcim, tam, kde je to vhodné.

Formulár na stiahnutie v pdf nájdete tu: Formulár vrátenia Decodum.sk

VII. Práva z chybného plnenia

 1. Predávajúci reaguje kupujúcemu, že tovar nemá pri prevzatí vady. Predávajúci zodpovedá najmä kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci prevzal tovar:
  • tovar má vlastnosti dohodnuté zmluvnými stranami a v prípade neexistencie dohody má také vlastnosti, ako sú opísané predávajúcim alebo výrobcom, alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy, ktorú vykonali,
  • tovar zodpovedá účelu určenému predávajúcim na jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
  • tovar zodpovedá kvalite alebo konštrukcii zmluvnej vzorky alebo návrhu, ak sa kvalita alebo dizajn určili podľa zmluvnej vzorky alebo návrhu,
  • je tovar v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
  2. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, tovar sa považuje za vadný v čase prevzatia. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne v spotrebnom tovare, do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho bežným používaním, na použitý tovar na vadu zodpovedajúcu úrovni použitia alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak vyplýva z povahy tovaru.
  3. V prípade výskytu vady môže kupujúci podať reklamáciu predávajúcemu a požadovať:
  • výmena za nový tovar,
  • opravu zboží,
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  • Odstúpenie od zmluvy.
  4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy
  • ak má tovar podstatnú vadu,
  • ak nemôže vec správne použiť na opätovný výskyt závady alebo chýb po oprave,
  • pri väčšom počte vád tovaru.
  5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, alebo dokonca v sídle alebo v mieste podnikania. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci uplatnil právo, aký je obsah reklamácie a aký spôsob spracovania reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie dátumu a spôsobu spracovania reklamácie vrátane potvrdenia o oprava a jej trvanie alebo písomné odôvodnenie zamietnutia nároku.
  6. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamcii okamžite, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Táto lehota sa nezapočítava do obdobia primeraného podľa druhu výrobku alebo služby požadovanej na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vyriešená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Márny uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde k prejavu vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
  7. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
  8. Právo na chybné plnenie nepatrí kupujúcemu, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec mala vadu, alebo či kupujúci vadu spôsobil sám.
  9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo uhradiť cielene vynaložené náklady, ktoré vznikli v súvislosti s reklamáciou. Toto právo môže kupujúci uplatniť u Predávajúceho do jedného mesiaca od uplynutia záručnej doby.
  10. Voľba spôsobu reklamácie má kupujúci
  11. Práva a povinnosti strán týkajúce sa práv vyplývajúcich z chybného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Z. z., o ochrane spotrebiteľa.
  12. Ostatné práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho.

Formulár na stiahnutie v pdf nájdete tu: Reklasifikátora forma

VIII. Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu navzájom doručovať všetku písomnú korešpondenciu prostredníctvom elektronickej pošty.
  2. Kupujúcidoručí predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach. Predávajúci doručí kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.
 1. Mimosúdne riešenie sporov
 2. Za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy zodpovedá Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava:  internetová adresa: https://www.soi.sk Platformu online riešenia sporov umiestnenú na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
  2. Európske spotrebiteľské centrum SK so sídlom Mlynské nivy 4924, 827 15 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o urovnávaní spotrebiteľov spory online a mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
  3. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Obchodnú inšpekciu vykonáva v rámci svojej právomoci príslušný  živnostenský orgán.
 3. Záverečné ustanovenia
 4. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim s právnym poriadkom Českej republiky. Ak vzťah ustanovený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom sa strany dohodnú, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľov vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  predpisov
  3. Všetky práva na webovú stránku Predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu vrátane rozloženia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, log a iného obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webovú stránku alebo jej časť bez súhlasu Predávajúceho.
  4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zasahovania tretích strán do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie používať postupy pri používaní internetového obchodu, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla byť zodpovedná voči nemu alebo tretím osobám umožňujúcim neprimerané zasahovanie alebo neoprávnené používanie softvéru alebo iných komponentov tvoriacich internetový obchod a používať internetový obchod alebo jeho časti alebo softvér spôsobom, ktorý je v rozpore s jeho určením alebo účelom.
  5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je predávajúcim archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  6. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie Obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce počas obdobia účinnosti predchádzajúcej verzie Obchodných podmienok.
  7. Prílohou k obchodným podmienkam je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Tieto Obchodné podmienky nadobudnú účinnosť 31.10.2020