Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok 

Obchodná spoločnosť Rena.pl Łukasz Zając se sídlem na ulici 62-100 Wągrowiec , Rynek 17 (woj. wielkopolskie) IČ 570336632, DIČ PL7661587922 ………………………………….  (ďalej tiež len Rena.pl.“ alebo „Predávajúci“).

Formulár na stiahnutie v pdf nájdete tu: Reklamačný formulár DEKODUM.SK

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z., Občianskeho zákonníka (ďalej len „NOZ“) o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“).
  2.Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci vyjadruje súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami as týmto Reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený.
  3. Zákazníkom internetového obchodu DEKODUM.SK je buď Kupujúci-spotrebiteľ v zmysle  zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "Kupujúci-spotrebiteľ") alebo kupujúci-podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "Kupujúci-podnikateľ"). Kupujúci – spotrebiteľ a Kupujúci – podnikateľ sú ďalej spoločne označovaní ako „Kupujúci“.
  4. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľom, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo služby.
  5. Fotky pri tovare môžu byť iba ilustratívne

 3. Zodpovednosť Predávajúceho
 4. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá, že v čase, keď Kupujúci Tovar prevzal:
  - má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
  - sa vec hodí k účelu, ktorý na jej použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,
  - vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  - je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
  - vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  2.K Tovaru je prikladaný daňový doklad ak niektorým výrobkom záručný list. Ak nie je k Tovaru priložený záručný list, slúži na uplatnenie reklamácie daňový doklad.

III. Práva zo zodpovednosti za vady Tovar

 1. Zjavné poškodenie Tovaru alebo jeho obalu pri doručovaní je potrebné ihneď riešiť s dopravcom a spísať nezrovnalosti do odovzdávacieho protokolu (prepravného listu). Kupujúci nie je povinný takýto Tovar od dopravcu prevziať ao zistenom poškodení bez zbytočného odkladu informuje Predávajúceho. Kupujúci v deň prevzatia riadne skontroluje neporušenosť Tovaru a kompletnosť jeho príslušenstva.
  2.Pri osobnom odbere Kupujúcim, je okamih prevzatia Tovaru okamihom prechodu nebezpečenstva škody na Tovare z Predávajúceho na Kupujúceho. Ak Kupujúci Tovar neprehliadne pri prevzatí, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, iba ak preukáže, že tieto vady (napr. chýbajúce príslušenstvo) mal Tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovar. Neskoršia reklamácia neúplnosti Tovaru alebo vonkajšieho poškodenia Tovaru nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať. Predávajúci má však možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.
  3. Reklamáciu Tovaru môže Kupujúci-spotrebiteľ uplatniť osobne vo všetkých pobočkách Predávajúceho alebo reklamovaný tovar zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu: Dekodum.sk, P.O.Box 4 , 023 56 Makov 60
  4.
   V prípade, že Kupujúci – spotrebiteľ využije svoje právo vyžadovať odstránenie vád opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovar určený podnikateľ odlišný od Predávajúceho, ktorého sídlo či miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližším, môže Kupujúci uplatniť právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste a urýchliť tak vybavenie svojej reklamácie.
  5. Právo na opravu výrobku je možné uplatniť aj v príslušnom autorizovanom servise, Tovar môže Kupujúci doručiť osobne alebo prepravnou službou. Zoznam autorizovaných servisov je uvedený v záručnom liste, prípadne ho Predávajúci poskytne Kupujúcemu na vyžiadanie.
  6. V prípade, že Kupujúci bude zasielať Tovar Predávajúcemu alebo servisnému stredisku prepravnou službou, mal by vo vlastnom záujme zabaliť reklamovaný Tovar do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy tak, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu. Pri krehkom Tovare by mal zásielku označiť príslušnými symbolmi. Zásielka by mala obsahovať reklamovaný Tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu predajného dokladu, detailný popis reklamovanej závady a správne kontaktné údaje Kupujúceho. V prípade, že sa jedná o veľké biele spotrebiče (práčky, chladničky, umývačky atď.), je pohodlnejšie dohovoriť so servisným strediskom návštevu servisného technika priamo u Kupujúceho.
  7. Kupujúci je povinný preukázateľným spôsobom doložiť, že Tovar bol zakúpený v internetovom obchode DEKODUM.SK. Optimálny je originál dokladu o zakúpení Tovaru alebo riadne vyplnený záručný list.
  8. Práva zo zodpovednosti za vady Tovar sa nevzťahujú najmä na prípady, keď závada alebo poškodenie vznikla:
  - mechanickým poškodením Tovar
  - preukázateľne nedovolenými zásahmi do prístroja, živelnou katastrofou, mechanickým poškodením alebo ak boli odstránené alebo poškodené plomby v prípade, že je Tovar plombami opatrený,
  - elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
  - preukázateľne nesprávnym používaním,
  - používaním v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi uvedenými na obale alebo v záručnom liste,
  - užívaním v rozpore so všeobecne známymi pravidlami užívania,
  - preukázateľne používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo výrobcom určené alebo ktoré jednoznačne vyplýva z povahy veci,
  - preukázateľne neodbornou inštaláciou a obsluhou,
  - pokiaľ predložený záručný list vykazuje zjavné známky vykonaných zmien údajov alebo ak je na Tovare odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste
  9. Zodpovednosť Predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním, u Tovaru predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, u použitého Tovaru za vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal Tovar pri prevzatí Kupujúcim.
  10. Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením do prevádzky, je považovaná za vadu, pokiaľ táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dojednané v kúpnej zmluve a vykonané Predávajúcim alebo inú osobu na zodpovednosť Predávajúceho.
  LCD monitory a televízory musia spĺňať ustanovenia podľa normy ISO 13406-2. Za chybný Tovar s možnosťou uplatnenia reklamácie alebo uplatnenia práva z dôvodu rozporu s kúpnou zmluvou sa považuje LCD televízor alebo monitor, u ktorého sa prejavilo vyššie ako maximálne prípustné množstvo chybných pixelov či klastrov. Norma ISO 13406-2 rozdeľuje monitory do štyroch kvalitatívnych tried. POZOR: Pred montážou výrobku je potrebné overiť stav jednotlivých súčastí. Pokiaľ je niektorá z dodávaných častí produktu poškodená, zdržte sa prosím montáže produktu a podajte reklamáciu. Zloženie výrobku pri použití poškodených častí znamená prijatie ich stavu kupujúcim, čo znamená, že reklamácia poškodených častí nemusí byť predávajúcim alebo garantom uznaná.
  11. Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál (napr. batéria, akumulátor, tlačová hlava, lampa projektora), býva jeho obvyklá životnosť pri bežnom používaní 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. Právo Kupujúceho reklamovať Tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadať na skutočnosť, že záruka sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru alebo jeho dielov spôsobené obvyklým používaním a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou.
  12. Na darčeky, ktoré Predávajúci poskytuje Kupujúcemu bezplatne v rámci kúpnej zmluvy na iný platený Tovar, nie je možné uplatniť záruku ani zodpovednosť za vady nad rámec zákona. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný Tovar, ktorý je poskytovaný ako darček vrátiť v pôvodnom stave Predávajúcemu.
  13. Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť Kupujúcemu písomné potvrdenie o povinnostiach z chybného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom (záručný list). Záručný list musí obsahovať názov alebo obchodnú firmu, IČO a sídlo Predávajúceho. Ak to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení Tovaru obsahujúci údaje ako záručný list. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záručná doba, určí Predávajúci podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.
 2. Záručná doba
 3. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom Tovare, v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia Tovaru. V prípade kúpy už použitého Tovaru je doba pre uplatnenie práv z chybného plnenia 24 mesiacov. Pre Kupujúceho – podnikateľa je záručná doba dvanásť mesiacov.
  2.Záručná doba začína plynúť prevzatím Tovaru Kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol Tovar v oprave. V prípade výmeny Tovaru v rámci záručnej opravy pokračuje pôvodná záručná doba.
  3. Ak má zakúpený Tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ ako Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia Tovaru do prevádzky, pokiaľ Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Dátum uvedenia Tovaru do prevádzky je vyznačený v doklade o uvedení Tovaru do prevádzky, ktorý obdrží Kupujúci. Začiatok záručnej doby sa tak odsúva iba v prípade, že sú splnené všetky podmienky vyššie uvedené. Pokiaľ nie je splnená ktorákoľvek z nich, začína záručná doba plynúť odo dňa prevzatia veci.
  4. Životnosť batérie je najčastejšie spätá s počtom nabíjacích cyklov, čo sa však veľmi zle počíta. Preto sa väčšinou používa paušálna doba životnosti 6 mesiacov. Ide ale o životnosť batérie nie o jej záručnú dobu! Čo to znamená v praxi? Pokiaľ budete po roku používania notebooku reklamovať batériu, že vydrží iba 20 minút, tak s reklamáciou zrejme neuspejete. Pokiaľ vám však batéria po roku užívania napr. vytečie, jedná sa o vadu materiálu alebo prevedenie av tomto prípade by mala byť reklamácia uznaná. Záručná doba na batérie je teda 24 mesiacov, ale nevzťahuje sa na pokles kapacity, ktorá je spôsobená bežným užívaním.

 4. Práva z vád Tovar
 5. Ak nemá vec vlastnosti uvedené v článku Zodpovednosť Predávajúceho, môže Kupujúci – spotrebiteľ požadovať aj dodanie nového Tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti Tovaru, môže Kupujúci-spotrebiteľ požadovať len výmenu tejto súčasti, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, jedná sa o nepodstatné porušenie zmluvy av takom prípade má Kupujúci – spotrebiteľ vždy právo výhradne na bezplatné odstránenie vady opravou veci.
  2.Právo na dodanie nového Tovaru alebo výmenu súčasti má Kupujúci-spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci-spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Za opakovaný výskyt vady po oprave sa považuje rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná a ktorá sa znovu vyskytne. Ak bol Tovar v dobe pred uplatnením reklamácie opravovaný najmenej trikrát pre rôzne odstrániteľné vady, má sa za to, že trpí väčším počtom vád.
  3. Pokiaľ Kupujúci-spotrebiteľ od zmluvy neodstúpi ani neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo v prípade, že by zjednanie nápravy pôsobilo značné ťažkosti Kupujúcemu – spotrebiteľovi.
  4. Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nepatrí, pokiaľ Predávajúci Kupujúceho pred prevzatím Tovaru upozornil, že Tovar má vadu, alebo pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil.
  5. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch uvedených v NOZ a Zákone. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné v okamihu, keď je mu odovzdané alebo doručené vyhlásenie Kupujúceho-spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, pokiaľ sú splnené všetky zákonné podmienky podľa §2001 a nasl. NOZ V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
  6. V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu kompletný Tovar vrátane všetkého príslušenstva.
  7. Pokiaľ má vadu tovaru, ktorý bol predaný ako použitý alebo bol predaný so zľavou zohľadňujúcou jeho nižšiu kvalitu v čase predaja, má Kupujúci-spotrebiteľ namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu.
 6. Vybavenie reklamácie
 7. Kupujúcemu-spotrebiteľovi musí byť reklamácia vrátane odstránenia vady vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci-spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúci deň po uplatnení reklamácie v súlade s ust. §605 NOZ. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu-spotrebiteľovi priznávajú rovnaké práva ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Lehota 30 dní nie je záväzná voči Kupujúcemu-podnikateľovi.
  2.Kupujúci-spotrebiteľ sa môže o výsledok reklamácie sám zaujímať na adrese prevádzky, kde reklamáciu uplatnil, alebo na jej zákazníckej telefónnej linke.
  3. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu, prípadne autorizovanému servisu, všetku súčinnosť na overenie existencie reklamovanej vady a na jej odstránenie (vrátane vyskúšania alebo demontáže výrobku). Kupujúci pri uplatnení reklamácie je povinný odovzdať Tovar čistý v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých súčastí a príslušenstva.
  4. Kupujúci je povinný odovzdať Tovar do reklamačného konania kompletný. Ďalej odporúčame priložiť kópiu predajného dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail). V prípade, že Kupujúci nedodá Tovar kompletný a jeho kompletnosť je nevyhnutná na zistenie existencie reklamovanej vady a/alebo na jej odstránenie, beh lehoty na vybavenie reklamácie začína až dodaním chýbajúcich častí.
  5. Predávajúci pri prevzatí Tovaru k reklamačnému konaniu nezodpovedá za dáta a informácie Kupujúceho, ktoré sú uložené na pevných diskoch, pamätiach či ďalších nosičoch informácií, ktoré sú súčasťou Tovaru preberaného na reklamáciu, ani za prípadnú stratu takýchto dát a informácií.
  6. Pri uplatnení reklamácie dostane Kupujúci písomné potvrdenie – reklamačný protokol, ktorý mu slúži ako doklad pri vysporiadaní reklamácie. Kupujúci je povinný pri spisovaní reklamačného protokolu uviesť všetky požadované údaje, ktorých úplnosť a správnosť potvrdzuje podpisom reklamačného protokolu. V reklamačnom protokole sú informácie, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je Kupujúcim-spotrebiteľom požadovaný. Pokiaľ Kupujúci-spotrebiteľ výrobok do reklamačného konania zaslal prepravnou službou, dostane reklamačný protokol e-mailom.
  7. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho (napr. pri oprave veľkých kuchynských spotrebičov) je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených závadách a forme ich odstránenia. Bez takého protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.
  8. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie, pričom sú tieto náklady chápané ako najnižšie možné. Ide najmä o poštovné za zaslanie reklamovaného Tovaru. Kupujúci-spotrebiteľ o preplatenie týchto nákladov musí požiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia.
  9. O stave vybavenia reklamácie bude zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky.


VII. Odmietnutie prijatia do reklamácie

 1. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie Tovaru do reklamácie, pokiaľ je Tovar znečistený alebo sú znečistené jeho súčasti.
  2.Predávajúci je oprávnený odmietnu reklamáciu Tovaru aj v prípade, že Tovar nie je odovzdávaný v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.
  3. Z dôvodu bezpečnosti pri prevážaní Tovaru a ďalšej manipulácii je Predávajúci oprávnený odmietnuť reklamáciu Tovaru aj v prípade, že z neho nie je odstránený motorový olej a benzín.


VIII. Vyzdvihnutie Tovar zo záručnej opravy

 1. Po vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho buď prostredníctvom SMS, e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ bol Tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení zaslaný na adresu Kupujúceho.
  2.Predávajúci vydá, prípadne zašle, Kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.
  3. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného Tovaru zo záručnej opravy do 2 mesiacov od uplynutia doby, kedy záručná oprava bola vybavená, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 2 EUR za každý začatý deň omeškania s vyzdvihnutím Tovaru.
  4. Pri výdaji Tovaru po vybavení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, ktorý obdržal pri prijatí o Tovare do reklamácie, popr. musí preukázať svoju totožnosť.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 31.10.2020.